Assessorament

Institut Eugeni d'Ors

Què és el servei d'assessorament acadèmic dels aprenentatges?

És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l'anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d'un pla de treball per a aconseguir-ho. L'assessorament és un requisit previ per participar al Reconeixement Acadèmic dels Aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

A qui s'adreça?

S'adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació proposat.

Què m'ofereix?

 • Disposar de forma individual d'un assessor especialista en una família professional que m'ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
 • ...
 • Entendre les possibilitats que m'ofereix el sistema de Formació Professional i com puc benefi-ciar-me'n.
 • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament per continguts d'un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
 • Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
 • Assessorament per decidir l'estratègia de formació que millor s'adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
 • Disposar d'un informe d'assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
 • L'informe d'assessorament obtingut és un requisit per presentar-se al servei de reconeixement de l'experiència laboral.

Famílies professionals per a les quals s'ofereix el servei a l'Institut Eugeni d'Ors

 • Administració i gestió: 6 places
 • Informàtica i comunicacions: 6 places
 • Comerç i màrqueting: 6 places

Preu del servei

Aquest servei té un preu de 60 €.
Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents: ...
- Bonificació:
 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.
 • - Exempció:
 • Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
 • Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.
 • Criteris i procediment d'admissió de les sol·licituds

  L'ordre d'admissió es realitzarà d'acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

  Termini de sol·licitud del servei d'assessorament

  Del 16 al 27 de setembre de 2019.

  Llista d‘admesos al servei d'assessorament

  Publicació el 9 d'octubre de 2019.

  Termini per presentar la documentació i fer el pagament del servei

  Del 10 al 18 d'octubre de 2019.
  Les persones admeses hauran de presentar la següent documentació a la secretaria del centre:

  • Full de sol·licitud amb les dades personals i la família professional escollida.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l'original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l'exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard de pagament del preu establert.

  Calendari del servei d'assessorament

  Per determinar, tant aviat tinguem les dates les publicarem en aquesta web.

  Qualitat en la prestació del servei

  L'Institut Eugeni d'Ors es compromet ha realitzar un servei d'assessorament i reconeixement dels aprenentatges d'acord amb l'establert a les normes i instruccions del Departament d'Ensenyament.

  Xarxes Socials