Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Institut Eugeni d'Ors

Titulació

Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

Durada

2000 hores (2 cursos acadèmics).
De les quals 1.650 hores es cursen en el centre docent i 350 hores en el centre de treball (pràctiques).

Horari

Dos grups matí: de 8:10H a 14:45H
Un grup tarda: de 15:30H a 22:00H

Competències professionals

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Àmbit professional

Empreses del sector de serveis que es dediquin a la comercialització, al muntatge i a la reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l'organització o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Sortides professionals

  • Tècnic/a instal·lador/a mantenidor/a d'equips informàtics.
  • Tècnic/a de suport informàtic.
  • Tècnic/a de xarxes de dades.
  • Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics.
  • Comercial de microinformàtica.
  • Operador/a de teleassistència.
  • Operador/a de sistemes.

Xarxes Socials

Programari lliure

El programari lliure (en anglès free software) és el programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets.

Programari propietari

El programari de propietat o no lliure és qualsevol programari sotmès a restriccions en la seva utilització, modificació privada, o restriccions en la còpia i publicació de versions modificades o no modificades.